Overig nieuws‎ > ‎

Gemeentenieuws

Vr 14 dec 2018
Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen

Om u goed van dienst te kunnen zijn werken wij voor een groot deel van onze dienstverlening alleen op afspraak. Die afspraken kunt u veelal zelf, online, maken. In ons gemeentehuis kunt u zonder afspraak terecht voor het afhalen van een eigenverklaring rijbewijs en uw eerder aangevraagde paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook voor spoedaanvragen kunt u zonder afspraak terecht.
Met name voor deze zaken wijzen wij u graag op de gewijzigde openingstijden rond de kerstdagen:
Op donderdag 20 december 2018 is het gemeentehuis is geopend 
van 9:00 uur tot 12:00 uur.
Op maandag 24 december, dinsdag 25 december (eerste kerstdag) en woensdag 26 december (tweede kerstdag) 2018 is het gemeentehuis gesloten.
Ook op maandag 31 december 2018 (oudejaarsdag) en 1 januari 2019 (nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis gesloten.
Als het gemeentehuis is gesloten zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar. 
Op alle andere werkdagen hanteren wij de reguliere openingstijden.
Wij wensen u allen fijne feestdagen!

Vr 30 nov 2018
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Noodzaak of wens 
voor parkeerschijfzone Roggel
 
De ondernemersvereniging in Roggel heeft de gemeente in 2013 gevraagd naar de mogelijkheden  voor het instellen van een parkeerschijfzone, ‘blauwe zone’, op een gedeelte van de Dorpstraat en Burgemeester Gubbelsstraat in Roggel. In 2017 is het verzoek voor de parkeerschijfzone opnieuw opgepakt. Gestart is met een overleg met een afvaardiging van de ondernemers en een overleg met een afvaardiging van bewoners. Tijdens deze overleggen hebben alle partijen hun wensen kunnen toelichten.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
Ondernemers wensen op een deel van de Dorpstraat / Burgemeester Gubbelsstraat een parkeerschijfzone, waarbij een deel van de parkeerplaatsen wordt voorzien van een blauwe streep met een maximale parkeerduur van 2 uur. Dit zodat deze parkeerplaatsen vrij blijven voor bezoekers en niet bezet worden door langparkeerders. Aanvullend deed de ondernemersvereniging een zelfde verzoek voor een aantal parkeerplaatsen op de Markt.  Bewoners van de Burgemeester Gubbelsstraat willen in de directe omgeving van hun woning kunnen parkeren. Omdat op het parkeerterrein aan de achterzijde van de appartementen wordt geladen en gelost, zijn in de ochtend een deel van de parkeerplaatsen niet bereikbaar of te verlaten. Daarnaast gebruiken andere langparkeerders dit parkeerterrein ook, waardoor een  deel van de parkeerplaatsen niet door bewoners gebruikt kunnen worden.
Gemeente
De gemeente heeft aangegeven te starten met een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen wat de parkeerduur, -druk en –motieven zijn. Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in een reguliere week in maart, op een donderdag en zaterdag. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er in het centrum van Roggel voldoende parkeergelegenheid is om te voldoen aan de parkeerbehoefte. Daarnaast blijkt dat de beoogde blauwe zone hoofdzakelijk wordt gebruikt door bezoekers en de parkeerduur dus relatief kort is. Er waren maar weinig langparkeerders. 
Noodzaak of wens
Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek en de verschillende belangen is het de vraag of het instellen van een parkeerschijfzone noodzakelijk of wenselijk is. De gemeente kan niet meewerken aan het uitvoeren van een maatregel waarvan de noodzaak, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, niet is aan te tonen en waarvoor onvoldoende  draagvlak in de omgeving is. Dat maakt dat het College van B&W het besluit heeft genomen om geen parkeerschijfzone met gedeeltelijke parkeerduurbeperking in het centrum van Roggel in te stellen.

Do 29 nov 2018 

Extra geld gemeente Leudal voor ondermijning

 

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente


De gemeente Leudal heeft met het project ‘doorontwikkeling ondermijning gemeente Leudal 2019-2022’ een aanvraag van vier ton voor de komende drie jaar ingediend. Dit naar aanleiding van het kabinetsplan waarbij een bedrag van € 100 miljoen ter beschikking is gesteld voor de intensivering van de aanpak van ondermijning. Dit heeft hoge prioriteit voor het huidige kabinet.De aanvraag van de gemeente Leudal voor het project is inmiddels goedgekeurd.


Vanuit Limburg zijn 20 plannen ingediend met een totaalbedrag van 9,1 miljoen euro. De coördinatie hiervan is opgepakt door het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg, dat zich richt op de bestrijding van ondermijning. Door het Strategisch Beraad Ondermijning is de minister geadviseerd om alle plannen te honoreren en een bedrag van 8,9 miljoen aan Limburgse gemeenten toe te kennen. Limburg krijgt daarmee aanzienlijk meer dan de beoogde € 6 miljoen, waarmee recht wordt gedaan aan de situatie in Limburg en de verrichte inspanningen tot op heden. Zo heeft Limburg te maken met veel drugsproblematiek. Op de 10.000 inwoners in Limburg worden 5.9 hennepplantages aangetroffen. Dit is het hoogst in Nederland, gevolgd door Amsterdam met 5.0 per 10.000 inwoners.

Ondermijning in Leudal
Medio 2018 is al een start gemaakt met een plan van aanpak rondom ondermijning in de gemeente Leudal. Hier zijn door de gemeente ook middelen voor vrij gemaakt. Met de nu toegekende extra gelden wordt ingezet op de verdere doorontwikkeling van het plan van aanpak. Wanneer en hoe de gemeente de middelen exact ontvangt is op dit moment nog niet te zeggen. Het RIEC werkt hiervoor een programmaplan uit, om hier op toe te zien.
Aanpak
Burgemeester Arno Verhoeven: “We gaan door met onze aanpak tegen ondermijning. We zetten in op het bewustzijn van onze inwoners om zo het ondernemersklimaat voor criminelen te verslechteren. Met de extra gelden kunnen we onze aanpak voortzetten en verder uitbreiden. We hebben niet de illusie dat we ondermijning helemaal kunnen uitbannen, maar we kunnen het criminelen wel moeilijker maken om in Leudal actief te zijn of te blijven.” 
Ondermijning
Ondermijning betekent de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan of mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie.Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.
Meer weten?
Kijk op: www.watstaaterophetspel.nl

 

Wo 28 nov 2018
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Di 27 nov 2018
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Zo 25 nov 2018
Nieuwjaarsreceptie.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
Het gemeentebestuur van Leudal nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie. 

Deze vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen.
U bent van harte welkom!
Huldiging kampioenen
Tijdens deze avond zullen ook de kampioenen en degenen uit Leudal die een bijzondere prestatie hebben geleverd worden gehuldigd.
Programma voor deze avond
19.00 uur Aanvang nieuwjaarsreceptie 
20.10 uur Toespraak burgemeester   
Voordracht gedicht door stadsdichter Frits Criens 
20.30 uur Huldiging kampioenen Leudal, gevolgd door gezellig samenzijn 
22.00 uur Einde

Do 22 nov 2018
Inzicht in het economisch profiel van de gemeente Leudal
Gemeente roept ondernemers en onderwijs op 
na te denken over economische ambities

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Leudal is economisch vitaal en wil dat ook blijven. Samen met de voor de gemeente belangrijke samenwerkingspartners; onderwijs en bedrijfsleven is er begin 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarbij informatie is opgehaald om inzicht te krijgen waar Leudal sterk in is en waar kansen liggen.
Dit is vorm gegeven in het ‘Economisch Profiel Leudal’. 

Wethouder Piet Verlinden vertelt: “Aan de hand van het economisch profiel hebben we samen een prachtig middel in handen dat inzicht geeft waar onze sterke punten en kansen liggen. Het is belangrijk om de handen van het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente in elkaar te slaan en samen te werken, naar een toekomst van economische groei, gericht op deze kansen en sterkte. Samen met onze economische partners willen we in co-creatie met elkaar komen tot een economische agenda voor Leudal. Dit willen we doen door ons te verenigen in een economic board.”

Sterke sectoren

De gemeente Leudal herbergt een keur aan kleinschalige tot middelgrote bedrijven, voornamelijk in de (groot- en detail)handel, agrarische sector en de advies- en onderzoeksector. De meest stuwende en innovatieve clusters zijn agribusiness, slimme maakindustrie, handel, vervoer en opslag, leisure en zorginnovatie. Het innovatieve karakter van deze clusters biedt kansen voor de toekomst.

Krachtige netwerken

Leudal maakt deel uit van twee krachtige netwerken in Midden- Limburg: Samenwerking Midden-Limburg (SML) en Keyport2020. SML is het samenwerkingsverband van de zeven Midden- Limburgse gemeenten op economisch en fysiek gebied. In Keyport 2020 werken ondernemers, onderwijs en overheid in Midden-Limburg nauw samen om innovatie en ondernemerschap in de regio en een goed vestigingsklimaat te bevorderen.

Ook is de gemeente aandeelhouder van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), dat onder andere nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelt.

Uitdagingen voor de toekomst

De forse arbeidspendel naar omliggende gemeenten en daarbuiten en de dalende potentiële beroepsbevolking creëren stevige uitdagingen voor de toekomst. Een afnemende beroepsbevolking betekent ook een afname in economische vitaliteit en daarmee een afname in de aantrekkelijkheid om in de gemeente te wonen, te werken en te recreëren. Piet Verlinden: “De kansen, samenwerkingen en uitdagingen vragen om de handen in elkaar te slaan en aan de slag te gaan met een economische agenda, waarbij we gaan nadenken over de gezamenlijke economische ambities en opgaven die daaraan verbonden zijn voor de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en innovatie. Dit kunnen we niet alleen. Hiervoor moeten we met elkaar aan de slag. Van denken naar doen.”

Meer weten over Leudal Onderneemt?
Kijk op de website: www.leudal.nl en download Leudal Onderneemt. Dit is terug te vinden op de website onder: Ondernemer. Leudal Onderneemt is de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. 

Do 08 nov 2018
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
        Leudal stopt met waarschuwen 
- Bestrijding ondermijnende criminaliteit

Leudal gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. 
Er worden geen ‘waarschuwingen' meer gegeven wanneer hennep of andere drugs wordt aangetroffen. In deze gevallen wordt een pand direct gesloten.
Dit is een verandering ten opzichte van het huidige beleid, waarbij eerst een waarschuwing werd gegeven, wanneer er in een pand een hennepplantage was, of vanuit een pand gehandeld werd. In 2017 en 2018 volgde elf waarschuwingen. Dat staat in geen verhouding tot de ernst van de gevaren voor de buurt en de betrokkenen die deze illegale praktijken met zich meebrengen.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
“De politie komt gevaarlijke situaties tegen” zegt burgemeester Verhoeven. “Woningen die brandgevaarlijk zijn, omdat er geknoeid wordt met elektriciteit in ruimtes met een hoog vochtgehalte. 

Wie is verantwoordelijk voor het kind dat boven of in het huis ernaast ligt te slapen, of voor het pand van de buren als het mis gaat? We zien genoeg menselijke drama’s. Mensen die instemmen met henneppraktijken omdat ze in geldnood zitten. Het lijkt gemakkelijk te verdienen geld, maar als de plantage ontdekt wordt, krijgen ze niet alleen een ‘straf’. Ook geld van gestolen stroom moeten ze alsnog betalen en de belastingdienst eist het geld op basis van de inkomsten die de illegale telers hebben gehad van de ontdekte en eerdere oogsten. En dan hebben we het nog niet over de handlangers die geholpen hebben spullen te leveren om een plantage in te richten. Hoe kom je van deze mensen af? Hennepplantages vormen een gevaar voor onze samenleving.”
Strengere regels
“De regels worden strenger. We delen geen waarschuwingen meer uit. De panden worden direct voor de duur van tenminste 3 maanden gesloten. Dit is het signaal dat we gaan afgeven in de gemeente. Het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft- of harddrugs wordt niet getolereerd. Het is aan bewoners goed na te denken over de gevolgen die het telen van drugs kan hebben.”
Meld misdaad
Ben je aangesproken om je pand ter beschikking te stellen voor de hennepteelt of andere illegale praktijken? Laat het de wijkagenten in de gemeente Leudal weten. Samen met u willen wij zorgen voor een veilig Leudal waar het prettig wonen en ondernemen is. 
Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

Do 01 nov 2018

 Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties.

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampioenen en op de mensen

die op een of andere manier in 2018 een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen

tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2019 te huldigen.

Ook worden zij bijgeschreven in het boek van bijzondere prestaties gemeente

Leudal.

Ken jij een kampioen, een kampioensteam of iemand die een bijzondere prestatie

heeft geleverd, laat het ons weten.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan

De kampioen(en) moet(en):

·         woonachtig zijn in Leudal

·         een 1ste plaats op Nationaal niveau

·         een 1e, 2e of 3e plaats op Europees- of Wereldniveau of

·         een 1e, 2e of 3e plaats bij de Paralympische spelen hebben behaald of

·         een bijzondere prestatie hebben geleverd (bijv. winnaar bijzondere titel zoals

           beste bakker van Nederland)

Aanmelden

U kunt de kampioenen en degenen die een bijzondere prestatie hebben geleverd 

eenvoudig aan ons melden via www.leudal.nl/kampioen. Graag vóór 1 december.

Vragen?

Neem dan contact op met Carla Kampen, kabinetszaken tel. (0475) 85 90 00.


Vr 26 okt 2018
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Verdergaande samenwerking tegen ondermijning
 
De gemeente Leudal, de belastingdienst en de politie slaan de handen in elkaar als het gaat om controlerende taken binnen de gemeente. Dit met het doel ondermijning tegen te gaan. De gemeente heeft samen met andere ketenpartners het RIEC-convenant ondertekend en daarmee afgesproken ondermijning gezamenlijk aan te pakken. 
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
De eerste controle waarbij deze verdergaande samenwerking een feit is, is de controle bij motorclub Animals MC te Haelen. Bij het clubhuis is gecontroleerd op milieuactiviteiten en bouw- en brandveiligheid. Tevens is de horecavergunning tegen het licht gehouden en heeft de Belastingdienst de boekhouding gecontroleerd. Deze samenwerking tussen de genoemde instanties is voor Leudal uniek. In de gemeente is niet eerder in deze setting een controle uitgevoerd.
Controles als deze vinden onaangekondigd plaats. Tijdens de controle in het clubhuis is een persoon aangehouden, zijn er twee voertuigen in beslag genomen en is er gebruik van softdrugs geconstateerd in het horeca deel.
Vaker en op structurele basis controleren
Burgemeester Arno Verhoeven: “Als gemeente zien we toe op de naleving van wet-en regelgeving in samenwerking met andere instanties, zoals politie en de belastingdienst. We willen vaker en op meer structurele basis dergelijke controles uitvoeren, zoals nu bij motorclub Animals. Het RIEC helpt ons de samenwerking op te zoeken en ondermijning tegen te gaan.”
Over ondermijning en het RIEC
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC) ondersteunt gemeenten en andere ketenpartners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het doel hiervan is samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan. Ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlast gevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. 

Di 23 okt 2018
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Dijkversterking voor Buggenum
 
De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei heeft met een meerderheid de voorkeur uitgesproken over een voorkeursalternatief dijkversterkingstraject Buggenum. De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei, bestaat  uit afgevaardigden van zeven gemeenten, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.
 
Na de stuurgroep-bijeenkomst begin juni 2018 is er een veldbezoek geïnitieerd door de dorpsraad en afgevaardigden van de gemeente, waaronder wethouder Robert Martens. Tijdens dit veldbezoek heeft Waterschap Limburg, op verzoek van de dorpsraad, afgesproken nog eens extra te kijken naar hun voorgestelde alternatief. Dit alternatief was het aanleggen van een dijk, zover mogelijk van Buggenum vandaan, direct langs de spoorlijn en de Maas. Omdat door deze rivierwaartse verplaatsing van de dijk het winterbed van de Maas verkleind wordt kon Rijkswaterstaat hier niet mee instemmen. Daarop is er door de Dorpsraad gezocht naar compensatie van het verlies aan winterbed middels een alternatief voor een dorpwaartse verplaatsing van de dijk op een andere plek. Ook dit bleek niet haalbaar en dus ook niet vergunbaar door Rijkswaterstaat. Bovendien bleek uit een berekening van het Waterschap dat het verplaatsen van de dijk aanzienlijk duurder is.
Beschermen tegen hoogwater
Wethouder Robert Martens: “De dorpsraad van Buggenum had het graag anders gezien en dat begrijpen we heel goed, maar Rijkswaterstaat, als beheerder van de Maas, handelt volgens de wettelijke kaders. Het uiteindelijke doel is om inwoners, bedrijven en infrastructuur beter te kunnen beschermen tegen overlast bij hoogwater. We hebben Waterschap Limburg, als uitvoerder, verzocht het voorgedragen alternatief van de dorpsraad serieus te onderzoeken en te kijken of het in te passen was binnen de beleidskaders. De inwoners van Buggenum zijn trots op hun dorp met uniek karakter gebouwd in de Maasdalrand. En die trots moet blijven. Daar wil ik me als wethouder voor inzetten.
 
Nu het gekozen voorkeursalternatief vaststaat zal worden geïnventariseerd wat gedaan kan worden als het gaat om de mogelijkheden van bijvoorbeeld de verdere inpassing van de dijk in het landschap, natuurontwikkeling en het verplaatsen van de haven. Voor wat betreft de haven staat Waterschap Limburg aan de lat om de haven, in zijn huidige omvang te verplaatsen. Door de keuze van het tracé van de dijkversterking (het voorkeursalternatief) kan de haven niet op zijn huidige plek blijven liggen.”
De opgave voor Waterschap Limburg
De kering bij Buggenum is aangelegd als noodkering na de hoogwaters van 1993 en 1995. Inmiddels is de kering een primaire waterkering geworden en als zodanig in 2005 opgenomen in de wet. Primaire keringen dienen te voldoen aan de eisen en normen die de Waterwet stelt. Bij toetsing in 2010 is gebleken dat de waterkering van Buggenum niet aan de eisen voldoet. De waterkering is niet hoog genoeg en ook niet sterk genoeg. Op termijn wordt tot wel 1,5x zoveel water door de Maas verwacht als in 1993 en 1995. Bij het versterken van de dijk wordt nadrukkelijk rekening gehouden met deze klimaatverandering.
Proces
Zowel met de dorpsraad als met de inwoners heeft diverse keren overleg plaatsgevonden. Zo zijn er omgevingswerkgroepen en informatieavonden door het Waterschap georganiseerd. Ook de gemeente heeft daar altijd aan deelgenomen. Nu de dijkversterking er komt wordt de verkenningsfase afgesloten. Maandag 12 november is de volgende informatieavond voor de inwoners van Buggenum in het gemeenschapshuis de Roffert. Dit om de inwoners mee te nemen in het vervolg.
 
Dinsdag 23 oktober wordt de commissie fysiek geïnformeerd. 
Dit kan ertoe leiden dat de commissie besluit 
om ook de raad hierover te informeren.

Do 11 okt 2018
 Geen vergunning voor Zonneweide Heythuysen 

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
Het College van B&W heeft besloten geen vergunning te verlenen voor Arbor om een zonneweide aan te leggen rondom het voormalig K.I. Station Aan het Broek te Heythuysen. 

Foto: John Hölsgens
Veertig hectare grond van het voormalig K.I. Station zou voorzien worden van op de grond liggende zonnepanelen, die uiteindelijk 15.000 huishoudens van stroom moesten voorzien. 

Het College van B&W heeft een extra juridische toets laten uitvoeren naar de vergunningverlening voor de zonneweide. Naar aanleiding van de uitkomst van deze juridische toets heeft het College van B&W besloten om geen vergunning aan Arbor te verlenen om een zonneweide aan te leggen.
Terrein K.I. Station
Op het voormalig K.I. terrein is tien jaar geleden het plan ontwikkeld voor de aanleg van een golfbaan, inclusief hotel. De grond heeft toen de bestemming recreatie gekregen. Dit is om verschillende redenen niet van de grond gekomen. In het voorjaar van 2018 meldde de eigenaar van de grond zich bij de gemeente met het verzoek de grond te gebruiken voor een zonneweide. Het zou hierbij gaan om circa 40 hectare waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. In totaal zijn dit ongeveer 80 voetbalvelden. 
We zeggen ja tegen duurzame initiatieven
Wethouder Piet Verlinden: “Tegen het plan om tien jaar geleden een golfterrein te ontwikkelen is door omwonenden bezwaar gemaakt. De huidige plannen om een zonneweide aan te leggen roept eveneens weerstand op. Ik begrijp dit heel goed, maar we staan echt voor enorme uitdagingen en de tijd is nu rijp om ons daar bewust van te worden. Denk hierbij aan onze economie, de krimp en het klimaatbeleid dat op ons afkomt. Allemaal uitdagingen, die vragen om keuzes waarbij we met elkaars belangen rekening moeten houden, maar ook de noodzaak niet uit het oog mogen verliezen. Dat er nu geen vergunning wordt verleend, wil niet zeggen dat er nooit meer een duurzaam initiatief komt om op het K.I. terrein. Of op een andere plek in de gemeente. Er komt een moment dat een toekomst zonder duurzame oplossingen ondenkbaar is.” 

Do 04 okt 2018

Verruimd Bibob-beleid

In Nederland hebben we steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten om criminele activiteiten uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het witwassen van crimineel verkregen geld. Dit tast de integriteit van de samenleving aan. Leudal wil deze praktijken niet faciliteren. Daarom is het Bibob-beleid verruimd.

 

De Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de overheid een instrument in handen om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij meewerkt aan criminele activiteiten.

Om het risico te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In de Bibob-beleidsregel heeft de gemeente vastgelegd voor welke branches in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast. De mogelijkheden hierin zijn verruimd ten opzichte van het geldende Bibob-beleid.

 

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Toepassingsbereik

Het bibob-beleid is van toepassing op horeca- en horecaexploitatievergunningen, speelautomatenvergunningen en vergunningen speelautomatenhallen, vergunningen voor seksinrichtingen en escortvergunningen, exploitatievergunningen voor coffeeshops en smart-, head-en/of growshops. Daarnaast kan het zijn dat een BIBOB-toets plaatsvindt bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouwactiviteit, omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer, vastgoedtransacties of subsidie. Wilt u op de hoogte zijn van alle categorieën waarop de Bibobbeleidslijn van toepassing is in Leudal dan wordt verwezen naar de complete beleidsregel. 

De Bibob-beleidslijn 2018 Leudal is te vinden op www.overheid.nl.